Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSENVERHUUR

Algemene voorwaarden voor online bestellingen/aankoop op

www.fietsverhuurneeroeteren.be

 

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: BV Eilandverhuur, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Komweg 10 (België), met BTW nummer BE 0782.863.739 en met E-mail adres info@fietsverhuurneeroeteren.be ( verder genaamd ‘Eilandverhuur’ of ‘Verhuurder’ of ‘wij’ of ‘ons’)

Klant/Huurder : is diegene die bij Eilandverhuur producten huurt en die verantwoordelijk is voor de gebruikers van de door hem/haar Gehuurde Goederen en die zich sterk maakt dat de gebruikers van de door hem gehuurde Fietsen erkennen gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst: de op afstand gesloten overeenkomst tussen Eilandverhuur en de Klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

Gehuurde Goederen: De door de Klant bij ons gehuurde fietsen en mogelijk accessoires.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eilandverhuur en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen Eilandverhuur en de Klant.
 • Deze Algemene Voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst op afstand ter kennis gebracht aan de Klant die deze kan inzien op onze website alvorens de overeenkomst op afstand aan te gaan. Deze Algemene Voorwaarden kunnen via de website gedownload en bewaard worden. Ook zullen wij, telkens een Klant dit vraagt een digitaal (via mail) of gedrukt exemplaar via post van deze Algemene Voorwaarden kosteloos aan de Klant toezenden.
 • Bij elektronische huur via de website zal de Klant de Algemene Voorwaarden dienen te openen (en kunnen afdrukken) en dienen te aanvaarden, via het aanvinken van vakje waarmee zij/hij verklaart kennis genomen te hebben van Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden, (tick box) alvorens de aankoop te kunnen voltooien.
 • De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van de overeenkomst op afstand op de hoogte werd gebracht van deze Algemene Voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij er alle bedingen van heeft aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Prijs & betalingen

 • De huurprijzen (euro) vermeld op onze website zijn inclusief BTW.
 • De huurprijs dient steeds via elektronische weg betaald te worden. Wanneer wij uw bestelling hebben ontvangen zal u een bevestigingsmail ontvangen.

 

Artikelen 4 – Levering en teruggave van de Gehuurde Goederen

 • De Gehuurde Goederen kunnen door de Huurder afgehaald worden bij Fietsverhuur Neeroeteren, in 3680 Neeroeteren ( Maaseik), Komweg 10.
 • De Gehuurde fietsen worden bij afhaling in goede staat, proper en met volledig opgeladen batterij geleverd. De Huurder dient de staat van de Gehuurde fietsen bij ontvangst na te kijken en dient ons zijn eventuele opmerkingen over de staat onmiddellijk bij de in ontvangst name te melden.
 • Bij een storing van het Gehuurde Goed of uitputting van de batterij tijdens de verhuur kan de Huurder geen aanspraak maken op enige schadevergoeding/korting van de Verhuurder.
 • De Gehuurde Goederen zijn en blijven eigendom van Eilandverhuur doch vanaf het moment dat de Huurder de Gehuurde Goederen in ontvangst neemt gaan de risico’s van verlies, schade (waarin begrepen kapotte band(en)) of vernietiging van de Gehuurde Goederen integraal over op de Huurder en dit tot na teruggave van de Gehuurde Goederen.
 • De teruggave van de Gehuurde Goederen gebeurt op het overeengekomen uur en datum in de lokalen van de Verhuurder te Neeroeteren, Komweg 10. Indien de Huurder nalaat het Gehuurde Goed terug te geven op het einde van de huurtermijn, stelt hij/zij zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.
 • De Gehuurde Goederen moeten worden teruggegeven in de staat waarin zij zich bevonden bij het aangaan van de huur. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de Gehuurde Goederen tijdens zijn huur. De Huurder verbindt er zich dan ook toe de Verhuurder te vergoeden voor eventuele schade of verlies geleden tijdens de verhuur. Indien de schade werd veroorzaakt door een derde is de Huurder gerechtigd deze schade terug te vorderen van deze derde.
 • De Huurder blijft verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tot de teruggave aan de Verhuurder.
 • Elke teruggave van de goederen, na het door de twee partijen overeengekomen tijdstip, geeft aanleiding tot de toepassing van een forfaitaire boete gelijk aan 10 Euro per uur vertraging waarbij elk begonnen uur als volledig uur wordt aangerekend. Het verschuldigde bedrag is direct betaalbaar bij teruggave van de Gehuurde Goederen. Deze forfaitaire boete kan in ieder geval niet worden beschouwd als een stilzwijgende verlenging.

 

Artikel 5: Huurder

Bij het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de Huurder fietsgeschikt te zijn, geen kennis te hebben van enige medische contra-indicatie en elke aansprakelijkheid van de Verhuurder hieromtrent uitdrukkelijk uit te sluiten.

De Huurder moet een natuurlijk persoon zijn ouder dan 18 jaar. Voor minderjarigen van 16 tot 18 jaar is toegang tot de verhuur alleen mogelijk als het verzoek is ondertekend door de wettelijke voogd. Kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten worden begeleid door een volwassene die de hoedanigheid van Huurder op zich neemt. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige worden verantwoordelijk gehouden voor eventuele schade die direct of indirect door de minderjarige wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruik van het Gehuurde Goed.

 

Artikel 6: Gebruik van het Gehuurde Goed

Op straffe aansprakelijk te worden gesteld opzichtens de Verhuurder, verbindt de Huurder er zich toe het Gehuurde Goed gebruiken als een goede huisvader meer bepaald:

 1. Het Gehuurde Goederen aan het einde van de huurperiode terug af te leveren op de aangegeven datum, tijd en plaats, in de staat waarin ze zich bevonden toen ze werden ontvangen, behoudens normale slijtage door het gebruik;
 2. Zich te houden aan de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, met name maar niet beperkend opgesomd, inzake verkeer, snelheid, veiligheid … Elke boete of andere kosten verschuldigd voor elke inbreuk of overtreding begaan, zijn ten laste van de Huurder.
 3. Dient de Huurder steeds een helm te dragen bij het gebruik van de fiets
 4. Het Gehuurde Goed niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of indien hij/zij niet in staat is zijn/haar handelingen te controleren.
 5. Tijdens het rijden geen gebruik maken van toestellen zoals tablets, smartphone of gsm zonder handenvrij systeem, enz…
 6. Het Gehuurde Goed niet te beladen met goederen die het kunnen beschadigen.
 7. Geen enkele, zelfs minimale, wijziging aan het Gehuurde Goed aan te brengen.
 8. Het Gehuurde Goed niet onder te verhuren, noch toe te vertrouwen of gratis of tegen vergoeding af te staan, noch in onderpand te geven of het te vervreemden of er op enige andere wijze over te beschikken.
 9. Bij elke halte/stop gebruik te maken van het antidiefstalsysteem dat hem ter beschikking werd gesteld.
 10. Bij het parkeren de Gehuurde Goederen te vergrendelen aan een in de grond verankerd object (bijvoorbeeld lantarenpaal, boom, …) met behulp van het hangslot dat hem door de Verhuurder ter beschikking werd gesteld.

 

Artikel 7: Verantwoordelijkheid

 • De Huurder erkent uitdrukkelijk dat hij/zij en haar/zijn gebruikers op eigen risico rijden en dat de Verhuurder op geen enkele wijze verantwoordelijk is of kan zijn voor enig welk ongeval, inbreuk wegcode of inbreuk op eender welke andere van toepassing zijn de wet.
 • De Huurder erkent uitdrukkelijk dat hij/zij hoofdelijk aansprakelijk is voor elke schade door hem/haar toegebracht aan de Gehuurde Goederen.
 • Vanaf het moment dat de Huurder het Gehuurde Goed in bezit neemt, wordt hij burgerlijk aansprakelijk. Door het gehuurde goed in bezit te nemen ontslaat de Huurder de Verhuurder van alle aansprakelijkheid in geval van ongeval van welke aard dan ook, lichamelijk letsel, materiële of immateriële schade toegebracht aan derden, aan hemzelf en aan alle vervoerde goederen als gevolg van het gebruik van de Gehuurde Goederen, al dan niet als veroorzaker of gebruiker.
  De Huurder stemt ermee in om afstand van verhaal te verkrijgen van zijn verzekeraars tegen de Verhuurder voor wat betreft de bovengenoemde schade.
 • De Huurder is tevens verantwoordelijk voor alle schade aan het Gehuurde Goed als gevolg van ongeval, valpartijen, vandalisme, natuurlijke factoren, hantering, transport gerelateerde schade, alsook het ongepast of oneigenlijk gebruik van de Gehuurde Goederen. Bij breuk, pech, vandalisme of ongeval dient de Huurder de Verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. De Huurder heeft de plicht om de fiets en alle beschadigde onderdelen terug te brengen naar het vertrekpunt. Schade wordt in rekening gebracht. De Huurder kan in geen geval reparatiewerkzaamheden uitvoeren zonder de voorafgaande toestemming van de Verhuurder. In ieder geval kan de Huurder tijdens de verhuur geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
 • De Huurder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen van verborgen gebreken aan het gehuurde goed of niet zichtbare slijtage die de gehuurde goederen ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. Dit zodra het bewijs van de genoemde gebreken of slijtage door de Huurder kan geleverd worden.
 • In geval van diefstal dient de Huurder onmiddellijk contact op te nemen met de Verhuurder en binnen de 24 uur een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten en de Verhuurder een fotokopie van de klacht te bezorgen. In geval van diefstal door de Huurder, van verduistering of enige schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksregels, de geldende voorschriften of de voorwaarden van dit reglement, heeft de Verhuurder het recht om de totaliteit van de schade terug te vorderen.

 

Artikel 8 – Afsluiten overeenkomst op afstand

 • De overeenkomst op afstand komt tot stand van zodra onze bevestigingsmail aan de Klant verstuurd werd, bevestigingsmail die wij versturen nadat we betaling door de Klant ontvangen hebben.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 9 Annulatie

 • De Klant kan de overeenkomst enkel annulering mits sturen van een e-mail bericht met ontvangstbevestiging naar info@fietsverhuurneeroeteren.be. De annulatie is pas van kracht na bevestiging door ons per e-mail en onder de voorwaarden zoals opgenomen in onze e-mail.
 • Bij annulatie door de Klant (en bevestiging daarvan door ons):
 • tot 7 dagen voor de aanvang overeengekomen huurperiode zal de huurder geen annulatievergoeding verschuldigd zijn. Wij zullen de volledige huurprijs (indien deze reeds betaald werd) aan de Huurder terugstorten.
 • Tot 2 dagen voor de aanvang overeengekomen huurperiode zal de huurder een annulatievergoeding van 50% van de totale huurprijs verschuldigd zijn. Wij zullen de andere 50% ( indien deze reeds betaald werd) aan de Huurder terugstorten.
 • Binnen 2 dagen voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode zal de volledige huurprijs verschuldigd blijven.
  • Bij annulatie door de Verhuurder zal deze aan de Huurder steeds een annulatievergoeding verschuldigd zijn van 25% van de overeengekomen huurprijs.

 

 

 

Artikel 10 – Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op deze website (logo’s, foto’s, tekst,…) zijn eigendom van Eilandverhuur en mogen in geen enkel geval worden gereproduceerd.

 

Artikel 11 – Klantenservice

Eilandverhuur is altijd bereikbaar via e-mail op info@fietsverhuurneeroeteren.be

of per post op het volgende adres: Komstraat 10, 3680 Neeroeteren (Maaseik)

Artikel 12: Privacy Beleid

De verwerking van persoonsgegevens in relatie tot onze diensten is onderworpen aan ons privacy beleid. U kan van ons privacy beleid steeds een kopie opvragen via onze website www.fietsverhuurneeroeteren.be of via post bij op het postadres Komweg 10, 3680 Neeroeteren.

In de mate dat via de Diensten, of op een andere wijze in uitvoering van de overeenkomst(en) met de klant, persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) die de Privacywet sinds 25 mei 2018 vervangt, zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van voormelde privacyregelgeving.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Op onze overeenkomst met de Klant is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.

Alle geschillen waartoe de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van Maaseik of de rechtbanken Limburg afdeling Tongeren.

 

 

Onze moderne elektrische fietsen en steps huren

Je kunt de fietsen huren voor een halve dag of voor de gehele dag. Je krijgt hier van ons een helm bij. Onze steps zijn per uur te huur.